Shiegeki Hayashi 圆润安静的陶瓷俑人

时间:2016-09-23 来源:www.1diandian.net 编辑:zhenghuijun 创意指数: 手机阅读>>

采用传统陶瓷工艺的日本现代艺术家Shiegeki Hayashi 异想天开的创造了一系列的陶瓷俑人,灵感来自科幻小说和日本漫画。

Shiegeki Hayashi 圆润安静的陶瓷俑人

Shiegeki Hayashi 圆润安静的陶瓷俑人

Shiegeki Hayashi 圆润安静的陶瓷俑人

Shiegeki Hayashi 圆润安静的陶瓷俑人

Shiegeki Hayashi 圆润安静的陶瓷俑人

Shiegeki Hayashi 圆润安静的陶瓷俑人

Shiegeki Hayashi 圆润安静的陶瓷俑人

Shiegeki Hayashi 圆润安静的陶瓷俑人

Shiegeki Hayashi 圆润安静的陶瓷俑人

相关创意

创意灵感排行

    创意灵感精选